EUdict

Insert:

EUdict :: English-Armenian dictionary

Results for: radioTranslations: 14 / 4
 English Armenian
radioռադիո
radio beaconռադիոփարոս - առանձնահատուկ կամ բնութագրական ազդանշան արձակող ռադիոհաղորդիչ սարք, որն օգտագործվում է օբյեկտի գտնվելու վայրը կամ շարժման ուղղությունը որոշելու համար
radio wavesռադիոալիքներ
serum albumin, radio-iodinatedալբումին շիճուկային, նշված ռադիոակտիվ յոդով
Search time: 0.001 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements