EUdict

Insert:

EUdict :: Armenian-English dictionary

Results for: դեղանյութեր եվ թմրանյութեր, հսկողությունTranslations: 130 / 114
 Armenian English
դեղանյութեր եվ թմրանյութեր, հսկողությունdrug and narcotic control
ալկիլացնող դեղանյութերalkylating agents
ածխաջրեր եվ հիպոգլիկեմիկ դեղանյութերcarbohydrates and hypoglycemic agents (non mesh)
անզգայացնող դեղանյութեր տեղայինanesthetics, local
անզգայացնող դեղանյութեր, որոնք առաջացնում են ուղեղի ֆունկցիայի ճեղքում (դիսոցիացիա)anesthetics, dissociative
անոթալայնիչ դեղանյութերvasodilator agents
անոթակտիվ դեղանյութերvasoconstrictor agents
անորեքսիգենային դեղանյութերappetite depressants
արյունաբանական դեղանյութերhematologic agents
արյունաբանական, ստամոքսաղիքա-բանական, երիկամաբանական դեղանյութերhematologic, gastric, renal agents
բժշկական փաստաթղթեր, վարման վրա հսկողությունforms and records control
բիբը լայնացնող դեղանյութերmydriatics
բնակչության հսկողությունpopulation control
բուժքույրական սպասարկում, հսկողությունnursing, supervisory
բուֆերային դեղանյութերbuffers
բրոնխալայնացնող դեղանյութերbronchodilator agents
գանգլիոբլոկադացնող դեղանյութեր (հանգուցապարփակիչներ)ganglionic blockaders
գանգլիոխթացնող դեղանյութերganglionic stimulants
դաշտան առաջացնող դեղանյութերmenstruation inducing agents
դեղանյութերdrugs
դեղանյութեր անհամատեղելիdrug incompatibility
դեղանյութեր ատամնային պրոթեզների մաքրման համարdenture cleansers
դեղանյութեր գերզգայունացում (հիպերսենցիբիլիզացիա)drug hypersensitivity
դեղանյութեր դեղատոմսովdrug compounding
դեղանյութեր եվ տարբեր դեղաբանական խմբերի յութեր (արտ)miscellaneous drugs and agents (non mesh)
դեղանյութեր համակցվածdrug combinations
դեղանյութեր չինական բույսերիցdrugs, chinese herbal
դեղանյութեր չփորձարկված,արտադրությունorphan drug production
դեղանյութեր պատենտավորվածnostrums
դեղանյութեր փորձարկվողdrugs, investigational
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements