EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-Spanish dictionary

Results for: ang katungkulan at saklaw ng arsobispoTranslations: 130 / 33
 Tagalog Spanish
ang katungkulan at saklaw ng arsobispoarzobispado
alisin sa katungkulandeponer, destituir
alisin sa katungkulanquitarle á uno de su empleo
ang hindî tumupad sa katungkulancontumaz, el que no cumple con su deber
ang nakalagay ó nakahalal sa katungkulan, kawanífuncionario
ang saklaw ng isang parè ó pastorparroquia, curato
ang saklaw ng kondecondado
arsediano, ó pangulong diákono; isa sa mga katungkulan sa katedralarcediano
arsobispoarzobispo
bigyan ng katungkulan ó karangalan; lumusob; gugulininvertir; sitiar; invertir, emplear
damit na pangbalabal, balabal-harì, balabal ng arsobispomanto real; palio de arzobispo
gorra ng arsobispomitra
ilipat, ilayô, ihiwalay; alisán ng katungkulanremover, alejar, deponer del empleo
isang bagay na katungkulanfactor
kampón, kawal, kabig, sakop, saklawvasallo, subdito
kapangyarihan; lupang saklawdominio, soberanía
katungkulanincumbencia
katungkulan, bwis ó singil ng aduanadeber, obligacion; impuesto ó derechos de aduana
katungkulan, hanap-buhayprofesión
katungkulan, tungkulinobligacion
katungkulan, tungkúlinfuncion, desempeño ó cumplimiento de algun deber
magbitiw ng tungkol ó katungkulan, tumiwalagresignar, renunciar
nagkakabulà, saklaw ng pagkakámalîfalible
namumwisan; sakop, saklawtributario; sujeto, subordinado
pag-aalis ng katungkulandeposicion
pag-aalis sa katungkulandeposicion
pagkahalal sa katungkulan, pagkakayarî; pasiyanombramiento; estipulacion, decreto
pook na saklawjurisdiccion
saklaw ng isang obispoobispado
saklaw ó kapangyarihan ng bikaryovicaría, vicariato
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements