EUdict

Insert:

EUdict :: English-Vietnamese dictionary

Results for: Only one line may be drawn through a given point parallel to a given line. (Euclidean geometry)Translations: 130 / 88
 English Vietnamese
Only one line may be drawn through a given point parallel to a given line. (Euclidean geometry)Từ một điểm ngoài đường thẳng ta chỉ có thể vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng ấy và chỉ một mà thôi. (hình học theo định đề Euclid)
a pause at the end of each linengưng hơi sau mỗi dòng
a visual impression captured in a line of versecái cảm tưởng hiện rõ qua câu thơ
assembly lineđường dây (hệ thống) lắp ráp
backing spring (line)dây buộc thuyên lùi
boiling pointđộ sôi
breast line traversinodây đậu tàu cột thăng góc với hông tàu
center point method, circular area (SAR)cách tìm kiếm từ điêm trung tâm, khu vực đi vòng quanh (cho việc tìm kiếm và cứu người)
center point method, rectangular area, bearing and distance (SAR)cách tìm kiếm từ điêm trung tâm, khu vực đi hình chữ nhật, vị trí phương hướng và khoản cách (cho việc tìm kiếm và cứu người)
coordinate geometryhình học tọa độ
decimal pointdấu chấm thập phân
decimal pointdấu phẩy thập phân
double line graphssơ đồ hình đường biểu diễn đôi
equation of a linephương trình của một đường biểu diễn
Euclidean geometryhình học theo định đề Euclid
first-line supportHỗ trợ câp độ 1
focal pointtiêu điểm
freezing pointđộ đông đặc
geometry(dt) môn hình học
geometryhình học
GPA (Gross Point Average)điểm trung bình học lực; điểm học lực; điểm hạng
Grade Point Average (GPA)Điểm trung bình
heaving line knotnút quân
length on the water line (LWL)chiêu dài của phần tàu năm trong nước
linedòng
lineđường thẳng
lineđường, hàng
line dâytrên tàu
line graphbiêu đồ theo hàng kẻ hay hàng vạch
line graphđồ thị đường thẳng
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements