EUdict

Insert:

EUdict :: English-Tamil dictionary

Results for: wire ring diagramTranslations: 130 / 606
 English Tamil
wire ring diagramகம்பி-வளைய-வரிச்சுருள்
action diagramசெயல் வரிப்படம்
active decomposition diagramசெயற்படு சிதைவு வரைபடம்
air ringகாற்று வளையம்
air ringகாற்றுவளையம்
alignment wireகோட்டமைப்புக் கம்பி
american standard wire gaugeஅமெரிக்கன் நியமக்கம்பிமானி
american wire gaugeஅமெரிக்கன் கம்பி அளவு
amplitude phase diagramவீச்சநிலைமைப்படம்
anchor ringநங்கூர வளையம்
anchor-ringநங்கூரவளையம்
annealed wireகாய்ச்சிப்பதனிட்டகம்பி
annealed-in-process wireவாட்டப்பதனீட்டு முறைக்கம்பி
annual ringஆண்டு வட்டம்
annual ringஆண்டுவளையம்
annual ring of growthவருட வளர்ச்சிவளையம்
annular ringசுருள் வளையம்
annular ringவருடாந்திர வட்டம்
anorectal ringஎருவாய்க்குதவளையம்
anorectal ringமலக்குடல் குதவளையம்
anti smudge ringதூசி எதிர்ப்பு வலையம்
arch ringவளை வலையம்
arch ringவில்வளையம்
argand diagramஆகண்டுவரிப்படம்
armature ringஆமேச்சர்வளையம்
armoured wireகவசக் கம்பி
autographic diagramதன்னியக்கப்பொறி வரிப்படம் (காட்டி வரிப்படம்)
axial force diagramஅச்சு விசை விளக்கப்படம்
bachman diagramபக்மன் வரைபடம்
back pull wire drawingபின்னமுத்தக் கம்பியிழுவை
Search time: 0.007 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
AdvertisementsRecent searches

wire ring diagram buah hati carefully; meticulously; diligently I believe in one God, the omnipotent Father, maker of heaven and the earth, and of all things visible and invisible (from the Catholic Mass) வான்கம்பி; அலைவாங்கி Albanian (woman sau girl); Albanian the Albanian language dump automatic hardware ستيرادايان - وحدة قياس نوع معيّن من الزوايا அமீபா நீக்கி, அமீபா எதிர்ப்பி (Informal) substitute; submarine; subordinate; sublieutenant, a substitute, pref. under, beneath, below; secondary, subordinate; indicating that an ingredient in a compound is present in only a small proportion (Chemistry), prep. under, replace, act as... colac de sârmă; spirală de sârmă he (Epicurus) says that you should rather have regard to the company with whom you eat and drink, than to what you eat and drink (Seneca) அறிவுக் குறி எண்/அறிவுத்திற அளவெண் African weaverbird, bottom-dwelling fish, East African finch, grenade-carrying soldier, member of the first regiment of household infantry, member of the Grenadier Guards of the British Army; soldier who throws grenades (Obsolete); member of an elite u... burtă de butoi, a scoate fundul unui butoi; (nav) santină, fund de cală, gurnă சமாந்தர(இ.வ)/இணை(த.வ) இடைமுகம் delirious with joy llumí / pasta fullada llarga اللغة المستعملة في بناء وثائق النّصّ المتشعّب أو المتصفّحات وتسمى الويب 幹部 (Botany) not falling off at a particular time of year (of leaves); evergreen, does not loose its leaves each year (of trees or plants) زوبو - نوع من الماشية المحلّيّة في آسيا நடுவுணவுச்சுவடு (நடுக்குடல்) அல்லி ஒட்டிய மகரந்தத்தாள் வட்டம் local memory شاقُول; مِطْمَر (British spelling for meter) basic unit of length in the metric system, one hundred centimeters, 39.37 inches; definite measurement; poetic measure; rhythm (in music); instrument that automatically measures quantities of substances (gas, water, or elec... வெப்பம் மாறாக் காந்த நீக்கம் ஒற்றைச் சங்கிலி மண்ணியவீனி sponge Агрессия как социальный характер Used in the context of general equities. Process set up the Securities Exchange Acts of 1933 and 1934 whereby securities that are to be sold to the public are reviewed by the S.E.C. liczebność միջոցներ - միացյալ ուժերի հրամանատարին հատկացված զինված ուժերը, սարքավորումները, այլ նյութական միջոցները եւ կարողությունները action reacting to past situation, applicability to the past, countereffect, law which takes effect on a past date; action that is contrary to an earlier action current velocity; rate of flow; flow rate a depozita, a înmagazina, a depune, a lega; (ec) a stoca, a face provizii 2-beat gait, distance covered in a step, do something at controlled rate, gait of horse, measure by counting steps, move at a pace, prep. with the permission of, with the indulgence of, set the speed of something, speed in performance, speed of events,... peremptory இருநிறங்காட்டும்பளிங்கு தோல்வி அடையச் செய் a competent person in my opinion, as he was accustomed often to hear him, and published his sentiments after the subject of them ceased to exist; there is no reason therefore to suppose that his partiality has misled him from the truth (Cicero) act of being adjusted, adjusting, adaptation; state of being adjusted; settlement of an insurance claim, device for adjusting something, slight change content mediation a spatter, act or sound of splattering; amount splattered, splash, scatter in drops; mark with scattered drops of a liquid; cause to spatter; make a spattering sound marrow அடிமரம்; உடல் நடுப்பகுதி; பெட்டி; பேழை ஆகன் தங்குதன் வில்லுருக்கிணைப்பு väli, etäisyys, alikulkukorkeus, laivanselvitys, loppuunmyynti, tyhjennysmyynti, raivaus, raivio, aukeama, liikkumisvara, kulkulupa, lupa, tullaus, tullaustodistus, tyhjennys, selvitys, puhdistus, välys, välimatka appetizing