EUdict

Insert:

EUdict :: English-Armenian dictionary

Results for: tooth mobilityTranslations: 130 / 35
 English Armenian
tooth mobilityատամների շարժունություն
cracked tooth syndromeատամը ճեղքելու համախտանիշ
decayed toothեղծանված ակռայ
high mobility group proteinsսպիտակուցներ բարձր շարժունակությամբ
mobilityշարժունակություն - զորամիավորման կողմից իր հիմնական առաջադրանքը կատարելու կարողությունը պահպանելով հանդերձ` տեղից-տեղ շարժվելու նրա ունակությունը
residential mobilityբնակչության տեղաշարժ
social mobilityսոցիալական շարժունակություն
toothատամ
tooth abnormalitiesատամների անկանոնություններ
tooth abrasionատամների մաշվածություն
tooth bleachingատամի սպիտակեցում
tooth calcificationատամի կալցիֆիկացիա
tooth decayփտած ատամ
tooth discolorationատամների գույնի փոփոխություն
tooth diseasesատամնային հիվանդություններ
tooth erosionատամի էրոզիա
tooth eruptionատամների ծկթում
tooth eruption, ectopicատամների ծկթում էկտոպիկ
tooth exfoliationատամների էկսֆոլիացիա
tooth extractionատամների հեռացում (էքստրակցիա)
tooth fracturesատամների կոտրվածքներ
tooth germատամի սաղմ
tooth luxationատամի հոդախախտ
tooth migrationատամների միգրացիա
tooth movement, minorատամների շարժունություն աննշան
tooth permeabilityատամներ, թափանցելիություն
tooth remineralizationատամի ապամիներալիզացիա
tooth replantationատամների ռեպլանտացիա
tooth resorptionատամի ներծծում
tooth rootատամի արմատ
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements