EUdict

Insert:

EUdict :: English-Armenian dictionary

Results for: hospitals, generalTranslations: 130 / 44
 English Armenian
hospitals, generalհիվանդանոցներ ընդհանուր
anesthesia, generalանզգայացում ընդհանուր
common; generalընդհանուր
G.A.O. (General Accounting Office)Ընդհանուր Հաշուակալության Գրասենյակ
general adaptation syndromeհարմարակման համախտանիշ ընդհանուր
general enrollment periodընդհանուր արձանագրության շրջան
general mapընդհանուր քարտեզ - փոքր մասշտաբի քարտեզ, որն օգտագործվում է ընդհանուր պլանավորման նպատակներով
general patient care (non mesh)բժշկական օգնություն ընդհանուր (արտ)
general practice, dentalատամնաբուժություն ընդհանուր
general revenueընդհանուր պետական մուտք
general; mainգլխավոր
hospitalsհիվանդանոցներ
hospitals departmentsհիվանդանոցային բաժանմունքներ
hospitals unitsհիվանդանոցային ստորաբաժանմունքներ հատուկ նշանակությամբ
hospitals, animalհիվանդանոցներ անասնաբուժական
hospitals, chronic diseaseհիվանդանոցներ խրոնիկական (տեվական) հիվանդների համար
hospitals, communityհիվանդանոցներ տարածքային
hospitals, convalescentհիվանդանոցներ ռեաբիլիտացիոն (վերականգնողական)
hospitals, countyհիվանդանոցներ տարածաշրջանային
hospitals, districtհիվանդանոցներ շրջանային
hospitals, federalհիվանդանոցներ ֆեդերալ (դաշնային)
hospitals, group practiceհիվանդանոցներ խմբակային պրակտիկայի (ամն)
hospitals, maternityծննդատներ
hospitals, militaryհոսպիտալներ, զինվորական
hospitals, municipalհիվանդանոցներ տեղական ինքնավարման
hospitals, osteopathicհիվանդանոցներ ոսկրախտության (օստեոպատիկ) բժշկության (ամն)
hospitals, packagedհիվանդանոցներ համալրված (ամն)
hospitals, pediatricհիվանդանոցներ մանկական
hospitals, proprietaryհիվանդանոցներ մասնավոր
hospitals, psychiatricհիվանդանոցներ հոգենյարդաբուժական
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements