EUdict

Insert:

EUdict :: English-Armenian dictionary

Results for: health policyTranslations: 130 / 138
 English Armenian
health policyառողջապահության քաղաքականություն
allied health personnelբժշկական օժանդակ անձնակազմ
attitude of health personnelբուժանձնակազմի վերաբերմունք
attitude to healthվերաբերմունք առողջության նկատմամբ
authorized health agencyՎավերացված Առողջական Գործակալություն
catchment area (health)բժշկական սպասարկման տարածք
child health servicesերեխաներ, առողջության պաշտպանություն
community health aidesառողջապահության տարածքային օգնականներ
community health centersտարածքային առողջության կենտրոններ
community health nursingբուժքույրական սպասարկում տարածքային
community health servicesառողջապահության ծառայություններ տարածքային
community mental health servicesհոգեկան առողջության ծառայություններ տարածքային
comprehensive health careհիվանդի (պացիենտի) հետազոտություն լրիվ
delivery of health careբժշկական օգնության կազմակերպում
dental health servicesատամնաբուժական օգնության ծառայություն
dental health surveysատամնաբուժական քննություն
Department of Health and Human ServicesԱռողջապահության եւ Մարդկային Ծառայությունների Բաժին
environment and public health (non mesh)շրջակա միջավայր եվ հասարակական առողջապահություն (արտ)
environmental healthշրջակա միջավայրի պահպանում
healthառողջություն
health and diseaseառողջություն եվ հիվանդություն
health behaviorառողջ կյանքի ձեվ
health benefit plans,employeeծառայողների հիվանդության համար տրվող նպաստների պլանավորում
health care coalitionsառողջապահության տարածքային կամավորական ընկերություններ (ամն)
health care rationingառողջապահության ռեսուրսների նորմավորում
health facilitiesառողջապահության հիմնարկություններ
health facilities, proprietaryառողջապահության հիմնարկություններ, մասնավոր
health facility administratorsառողջապահության հիմնարկությունների ադմինիստրատիվ կադրեր
health facility closureառողջապահության հիմնակությունների փակում
health facility environmentառողջապահության հիմնարկությունների շրջակա միջավայր
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements