EUdict

Insert:

EUdict :: English-Armenian dictionary

Results for: Zollinger-Ellison syndromeTranslations: 130 / 104
 English Armenian
Zollinger-Ellison syndromeզոլինգեր-էլլիսոնի համախտանիշ
acquired immunodeficiency syndromeձեռքբերովի իմունադեֆիցիտային համախտանիշ
acth syndrome, ectopicակտհ-արտանկված համախտանիշ
adams-stokes syndromeադամս-ստոկսի համախտանիշ
afferent loop syndromeաֆերենտ օղակի համախտանիշ
AIDS (acquired immune deficiency syndrome)ՁԻԱՀ
amniotic band syndromeամնիոտիկ ձգանների համախտանիշ
anterior compartment syndromeառաջային մեծ ոլոքային համախտանիշ
barre-lieou syndromeբարե-լյեուի համախտանիշ
basal cell nevus syndromeբնածին խալի հիմաբջջային համախտանիշ
battered child syndromeծեծված երեխայի համախտանիշ
Beckwith-Weidemann syndromeբեկվիտ-վիդեմանի համախտանիշ
Bernard-Soulier syndromeբերնար-սուլյեի համախտանիշ
bloom syndromeբլումի համախտանիշ
Bonnevie-Ullrich syndromeբոնեվի-ուլրեխի համախտանիշ
carpal tunnel syndromeդաստակային խողովակի համախտանիշ
cervical rib syndromeպարանոցային կողի համախտանիշ
Chediak-Higashi syndromeչեդիակ- հիգաշի համախտանիշ
Churg-Strauss syndromeչարջ-ստրաուսի համախտանիշ
cockayne syndromeկոկեյնի համախտանիշ
cracked tooth syndromeատամը ճեղքելու համախտանիշ
Crigler-Najjar syndromeկրիգլեր-նայարի համախտանիշ
crush syndromeերկարատեվ ճնշման համախտանիշ
Cruveilhier-Baumgarten syndromeկրյուվելյե-բաումգարտենի համախտանիշ
DiGeorge syndromeդիջորջի համախտանիշ
dumping syndromeդեմպինգ-համախտանիշ (արագ դատարկման համախտանիշ)
dysplastic nevus syndromeբնածին խալի համախտանիշ
Ehlers-Danlos syndromeէլերս-դանլոսի համախտանիշ
Ellis-van Creveld syndromeէլիս-վան կրեվելդի համախտանիշ
empty sella syndromeդատարկ թուրքական թամբի համախտանիշ
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements