EUdict

Insert:

EUdict :: Armenian-English dictionary

Results for: շնչառական ուղիների նորագոյացություններTranslations: 130 / 151
 Armenian English
շնչառական ուղիների նորագոյացություններrespiratory tract neoplasms
12-մատնյա աղիք, նորագոյացություններduodenal neoplasms
ազդրային ոսկրի նորագոյացություններfemoral neoplasms
ալկալոզ ռեսպիրատոր (շնչառական)alkalosis, respiratory
ականջաքիթկոկորդաբանական նորագոյացություններotorhinolaryngologic neoplasms
ականջի նորագոյացություններear neoplasms
ակնակապճի նորագոյացություններorbital neoplasms
աղիճ աղիք նորագոյացություններjejunal neoplasms
ամորձու նորագոյացություններtesticular neoplasms
աչքի անոթաթաղանթի նորագոյացություններchoroid neoplasms
աչքի նորագոյացություններeye neoplasms
առնանդամի նորագոյացություններpenile neoplasms
արական սեռական օրգանների նորագոյացություններgenital neoplasms,male
արգանդափողերի նորագոյացություններFallopian tube neoplasms
արգանդի վզիկի նորագոյացություններcervix neoplasms
ացիդոզ շնչառականacidosis, respiratory
բրոնխների նորագոյացություններbronchial neoplasms
գանգային նյարդերի նորագոյացություններcranial nerve neoplasms
գանգի նորագոյացություններskull neoplasms
գլխի եվ պարանոցի նորագոյացություններhead and neck neoplasms
գլխուղեղի նորագոյացություններbrain neoplasms
գլխուղեղի փորոքների նորագոյացություններcerebral ventricles neoplasms
գրանուլեմա շնչառական ուղիների (արտ)granuloma, respiratory tract (non mesh)
դեմքի նորագոյացություններfacial neoplasms
դիագնոստիկա շնչառական համակարգ (արտ)diagnosis, respiratory system (non mesh)
ենթալեզվային գեղձի նորագոյացություններsublingual gland neoplasms
ենթածնոտային գեղձի նորագոյացություններsubmandibular gland neoplasms
ենթաստամոքսային գեղձի նորագոյացություններpancreatic neoplasms
երիկամի նորագոյացություններkidney neoplasms
զստաղիքի նորագոյացություններileal neoplasms
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements