EUdict

Insert:

EUdict :: Armenian-English dictionary

Results for: միջատների հարուցիչներTranslations: 130 / 32
 Armenian English
միջատների հարուցիչներinsect viruses
c-տիպի հարուցիչներc-type viruses
աղիքային հարուցիչներ խոզերիenteroviruses,porcine
բունիամվերի խմբի հարուցիչներbunyamwera group viruses
գրիպի a հարուցիչներorthomyxoviruses type a
գրիպի b հարուցիչներorthomyxoviruses type b
գրիպի c հարուցիչներorthomyxoviruses type c
դեֆեկտային հարուցիչներdefective viruses
դնթ-հարուցիչներDNA viruses
թույն - թունավոր նյութեր, որոնք կարող են գոյանալ բնական եղանակով (մանրեների, բույսերի, սնկերի, օձերի, միջատների եւ այլ կենդանի օրգանիզմների կողմից) եւ արհեստական միջոցներովtoxin
լեյկոզ-սարկոմայի հարուցիչներ թռչուններիavian leukosis-sarcoma viruses
լեյկոզի թռչունների հարուցիչներavian leukosis viruses
լյարդաբորբի հարուցիչներhepatitis viruses
խոլերային հարուցիչներvibrio cholerae
կոքսակի a հարուցիչներcoxsackie a viruses
կոքսակի b հարուցիչներcoxsackie b viruses
հարուցիչներviruses
հարուցիչներ echoechoviruses
հարուցիչներ HTLVHTLV viruses
միջատների խայթոցներinsect bites and stings
միջատների հորմոններinsect hormones
մկների նորագոյացությունների հարուցիչներmouse tumor viruses
մկների սպիտակարյունության հարուցիչներmouse leukemia viruses
մոզաիկայի հարուցիչներmosaic viruses
շնչառա - ցանցակային հարուցիչներrespiratory syncytial viruses
ողնաշարավոր կենդանիների հարուցիչներvertebrate viruses
ուռուցքալուծիչ հարուցիչներoncolytic viruses
ուռուցքածին հարուցիչներoncogenic viruses
պապիլոմայի հարուցիչներpapillomaviruses
պարագրիպի հարուցիչներpara-influenza viruses
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements