EUdict

Insert:

EUdict :: Armenian-English dictionary

Results for: կենսաբանական յուրացումTranslations: 127 / 27
 Armenian English
կենսաբանական յուրացումbiological availability
բժշկության առանձին ոլորտ, որը զբաղվում է ռազմաօդային թռիչքներին վերաբերող կենսաբանական եւ հոգեբանական խնդիրներովaviation medicine
իմունաբանական եվ կենսաբանական գործոններimmunologic and biologic factors
կենսաբանականbiologicals
կենսաբանական գիտություններ (արտ)biological sciences (non mesh)
կենսաբանական գործոններbiological factors
կենսաբանական թերապիա (արտ)biological therapy (non mesh)
կենսաբանական հետադարձ կապ (հոգեբ)biofeedback (psychology)
կենսաբանական հոգեբուժությունbiological psychiatry
կենսաբանական նշիչներ (մարկերներ)biological markers
կենսաբանական պատերազմbiological warfare
կենսաբանական ռիթմերbiological clocks
կենսաբանական վիրակապերbiological dressings
կենսաբանական վտանգի սանձահարումըcontainment of biohazards
կենսաբանական փոխադրամիջոց (տրանսպորտ)biological transport
կենսաբանական փոխադրամիջոց (տրանսպորտ) ակտիվ (գործուն)biological transport, active
կենսաբանական փորձbiological assay
կենսաբանական ֆենոմեններ (արտակարգ երեվույթներ) (արտ)biological phenomena (non mesh)
կենսաբանական ֆենոմեններ (արտակարգ երեվույթներ), բջջային ֆիզիոլոգիա, իմունիտետ (արտ)biological phenomena, cell physiology, immunity (non mesh)
կոնսերվացիա կենսաբանականpreservation, biological
հարմարակում (ադապտացիա) կենսաբանականadaptation, biological
մակաբույծների դեմ պայքար, կենսաբանականpest control, biological
մարտագլխիկ - հրթիռի, ռեակտիվ արկի, տորպեդի կամ այլ զինատեսակի այն մասը, որը պարունակում է միջուկային կամ ջերմամիջուկային համակարգ, ուժգին պայթուցիկ համակարգ, քիմիական կամ կենսաբանական նյութեր կամ վնաս պատճառելու նպատակով տեղադրված այլ նյութերwarhead
մոդելներ կենսաբանականmodels, biological
նորագոյացությունների մարկերներ կենսաբանականtumor markers, biological
սովորական զենք - միջուկային, կենսաբանական կամ քիմիական զինատեսակ չհանդիսացող զենքconventional weapon
փոխակերպություն (մետամորֆոզ) կենսաբանականmetamorphosis, biological
Search time: 0.003 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements