EUdict

Insert:

EUdict :: Armenian-English dictionary

Results for: ընտանիք (տնային)Translations: 122 / 22
 Armenian English
ընտանիք (տնային)household
ատամնաբուժական սարքավորումներ տնային սպասարկման համարdental devices, home care
բժշկական օգնություն տանը, տնային խնամքի թեթեվացումrespite care
ընտանեկան (տնային) աշխատավորներdomestic workers
ընտանեկան (տնային) ծառայություններdomestic services
ընտանիքfamily
ընտանիքի (տնային) գործավորներhousehold worker
ծննդաբերություն տնայինhome childbirth
տնային առողջական այցելությունhome health visit
տնային առողջական գործակալությունhome health agency
տնային առողջական խնամքhome health care
տնային առողջական օգնականhome health aide
տնային առողջական օգնությունhome health aid
Տնային եւ Քաղաքային ԶարգացումHUD
տնային իրերhousehold goods
տնային ծախսերhousehold expenses
տնային կանչերhouse calls
տնային մանր գործերhousehold chores
տնային պահպանությունmaintenance (of a household)
տնային տնտեսության գործածության առարկաներhousehold articles
տնային տնտեսության վարումhousekeeping
տնային տնտեսության տնտեսական ապրանքներhousehold products
Search time: 0.001 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements