EUdict

Insert:

EUdict :: Armenian-English dictionary

Results for: էուկարիոտային գործոն-2 ներածմանTranslations: 130 / 44
 Armenian English
էուկարիոտային գործոն-2 ներածմանeif-2
f-գործոնf-factor
rho գործոնrho factor
անոթածագման (անգիոգենեզի) գործոնangiogenesis factor
գործոնfactor
գործոն ixfactor ix
գործոն ix afactor ix a
գործոն vfactor v
գործոն v-ի անբավարարությունfactor v deficiency
գործոն vafactor va
գործոն viifactor vii
գործոն vii afactor vii a
գործոն vii-ի անբավարարությունfactor vii deficiency
գործոն viiifactor viii
գործոն viii afactor viii a
գործոն xfactor x
գործոն x-ի անբավարարությունfactor x deficiency
գործոն xafactor xa
գործոն xifactor xi
գործոն xi-ի անբավարարությունfactor xi deficiency
գործոն xiafactor xia
գործոն xiifactor xii
գործոն xii-ի անբավարարությունfactor xii deficiency
գործոն xiiafactor xiia
գործոն xiiifactor xiii
գործոն xiii-ի անբավարարությունfactor xiii deficiency
էնդոթելի ածանցյալ գործոն թուլացմանendothelium -derived relaxing factor
էուկարիոտային բջիջներeukaryotic cells
էուկարիոտային գործոն-1 ներածմանeif-1
կոմպլեմենտ c3 երիկամաբորբային գործոնcomplement 3 nephritic factor
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements