EUdict

Insert:

EUdict :: Armenian-English dictionary

Results for: Հայրենիքի Ապահովության Բաժնի ԳրասենյակTranslations: 130 / 32
 Armenian English
Հայրենիքի Ապահովության Բաժնի ԳրասենյակDepartment of Homeland Security
բազմաթիւ Սոցիալական Ապահովության համարներmultiple SSN
Բարեկեցության ԳրասենյակWelfare Department
գրասենյակoffice
երաշխավորված Սոցիալական Ապահովության կողմիցcovered by Social Security
երեք ոտքով փոքր աթոռ: Սոցիալական Ապահովության նպատակն է լինել ոտքերից մին, իսկ միւսները լինեն ձեր այլ կենսաթոշակը եւ անձնական խնայողություններըthree legged stool
Ընդհանուր Հաշուակալության ԳրասենյակG.A.O. (General Accounting Office)
Ընդհանուր Քննիչի ԳրասենյակOIG (Office of Inspector General)
Լրացուցիչ Ապահովության ԵկամուտSupplemental Security Income (SSI)
ծրագրային ապահովության ստեղծումsoftware design
հանրային գրասենյակpublic office
Հանրային Սպառման Նիւթական Գործերու ԳրասենյակConsumer Affairs Office
Հիմնական Վիճակագրության ԳրասենյակBureau of Vital Statistics
հիվանդանոցային ապահովության համակարգերhospital distribution systems
Հողագործության Բաժնի ԳրասենյակDepartment of Agriculture
Հպատակության եւ Ներգաղթի Ծառայության ԳրասենյակBureau of Citizenship and Immigration Services
ձեր մասնակցությունը Սոցիալական Ապահովության ծրագրիSocial Security contributions
Մարդահամարի ԳրասենյակCensus Bureau
Միջազգային Գործադրության ԳրասենյակOIO (Office of International Operations)
նախնական ապահովության գումարprimary insurance amount (PIA)
Նահանգային Սոցիալական Ապահովության ՎարչությունState Social Security Administration
Ներգաղթի եւ Մաքսի Պարտադրության ԳրասենյակBureau of Immigration & Customs Enforcement (BICE)
նորածնի սոցիալական ապահովության ծառայությունinfant welfare
Շրջանային Վաճառականներու ԳրասենյակBetter Business Bureau
Սոցիալական Ապահովության գրասենյակSocial Security office
սոցիալական ապահովության ծառայությունsocial welfare
Սոցիալական Ապահովության հաշուեցույցSocial Security Statement
Սոցիալական Ապահովության որոշումSocial Security Act
Սոցիալական Ապահովության ՎարչությունSocial Security Administration
Սոցիալական Ապահովության Քառամեայ Թելադրանքի ԽորհրդակցությունQuadrennial Social Security Advisory Council
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements