EUdict

Insert:

EUdict :: Armenian-English dictionary

Results for: Զինվորներու (հին եւ փորձարու) ՎարչությունTranslations: 117 / 17
 Armenian English
Զինվորներու (հին եւ փորձարու) ՎարչությունVeteran’s Administration
ամն, ալկոհոլիզմի, նարկոմանիայի պայքարի եվ հոգեկան առողջության պահպանության վարչությունUnited States alcohol, drug abuse. and mental health administration
ամն, աշխատանքի պաշտպանության եվ առողջապահության վարչությունUnited States office of technology assessment
ամն, առողջապահության ծառայությունների եվ ռեսուրսների վարչությունUnited States health resources and services administration
ամն, առողջապահության ֆինանսավորման վարչությունUnited States health care financing administration
ամն, սննդանյութերի եվ դեղորայքի որակի վերահսկողության վարչությունUnited States food and drug administration
ամն, տեխնոլոգիայի գնահատման վարչությունUnited States occupational safety and health administration
դեղագործական վարչությունpharmacy administration
Հարկային ՎարչությունInternal Revenue Service (IRS)
Մեծահասակների ՎարչությունAdministration on the Aging
մունիցիպալ վարչությունmunicipal government
Նահանգային Սոցիալական Ապահովության ՎարչությունState Social Security Administration
Ներգաղթի եւ Հպատակության ՎարչությունImmigration and Naturalization Service (INS)
Սոցիալական Ապահովության ՎարչությունSocial Security Administration
Փորձարու Զինվորներու (վետերան) Դրամական Նպաստներ Կալիֆոռնիայ Նահանգի կողմիցCalifornia Veteran’s Cash Benefits (CVCB)
Փորձարու Զինվորներու (վետերանների) ԲաժինDepartment of Veterans Affairs
Փոքր Գործակալության ՎարչությունSmall Business Administration
Search time: 0.001 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements